Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

0627 f6e5 500

paxrussica:

The Massandra Palace, residence of Emperor Alexander III of Russia, Massandra, Crimea

Reposted fromSkydelan Skydelan viaiblameyou iblameyou
8289 ef44 500

paintingafterpainting:

Lucy McKenzie

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaathlin athlin
eratoo

Ważne jest, aby pozwolić pewnym rzeczom odejść. Uwolnić się od nich. Odciąć. Zamknąć cykl. Nie z powodu dumy, słabości czy pychy, ale po prostu dlatego, że na coś już nie ma miejsca w twoim życiu. Zamknij drzwi, zmień płytę, posprzątaj dom, strzepnij kurz. Przestań być tym, kim byłeś. Bądź tym, kim jesteś.

— Paulo Coelho, Zahir
eratoo
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
eratoo
eratoo
Reposted fromshakeme shakeme viaFrauS FrauS
eratoo
Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks
eratoo
6694 1531
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaathlin athlin
eratoo
7412 b89d 500
Reposted fromkarsina karsina viaFrauS FrauS
eratoo
4691 c491
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaiblameyou iblameyou
2899 c73e
Reposted frombrumous brumous viaiblameyou iblameyou
eratoo
3550 eb6f
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaolakocie olakocie
3534 0a05 500

art-nimals:

A baroque masterpiece (via

Reposted fromotahuku otahuku viaiblameyou iblameyou

October 20 2017

2897 119b 500
Reposted frombrumous brumous viaathlin athlin
7360 b546
Reposted fromdivi divi viaFrauS FrauS
eratoo
8170 d53d
eratoo
7681 7d13 500
Reposted frombrumous brumous viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl