Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2015

eratoo
2957 96f4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaFrauS FrauS
6358 d7cc 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viaFrauS FrauS
eratoo
5995 5e2d
Reposted frombirke birke viaFrauS FrauS

February 06 2015

eratoo
2656 6cd3
Reposted byatrantarugiakogs
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Tadeusz Różewicz (via polskie-zdania)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaiblameyou iblameyou

January 30 2015

6104 0e56
Reposted fromprincely princely viaiblameyou iblameyou

cactiofficial:

things i’m bad at:

  • eye contact
  • expressing feelings
  • making decisions
  • telling someone what i want
  • explaining why i act a certain way
  • getting motivated to do stuff
  • knowing what i want
  • paying attention to people
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaiblameyou iblameyou
eratoo
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromnataa nataa viaiblameyou iblameyou
4664 3133 500
Reposted fromtron tron viaiblameyou iblameyou
eratoo
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości.
You don’t meet people by accident.
— (via theqtie)

January 24 2015

eratoo
eratoo
0321 c17d
Reposted frompesy pesy viaFrauS FrauS
2864 1e9c 500
Reposted fromwestwood westwood viaFrauS FrauS
eratoo
6432 10ea
Reposted fromscorpix scorpix viaFrauS FrauS
eratoo
Reposted fromkabliukai kabliukai viaathlin athlin
eratoo
8083 d01b
Reposted fromfriends friends viaathlin athlin
eratoo
8375 e679
Reposted fromblackcandy blackcandy viaathlin athlin
9606 1bc1 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaathlin athlin

January 23 2015

eratoo
“Zawsze tęsknię za kimś lub za czymś. Zawsze usiłuję wrócić do jakiegoś wyimaginowanego miejsca. Moje życie jest jedną długą tęsknotą.”
— Elizabeth Wurtzel – Kraina prozaca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl